هنرجويان عزيز
قبل از آنكه مبحث تئوري كه مقصد آن رسيدن به دانش و برهان است آغاز كنيم لازم دانستم كه چند سطري درباره ي هنر ، انتخاب و انگيزه ما نسبت به آن سخن به ميان آورم از مباحث اساسي حكمت هنر بحث در باب ماهيت كار و اثر هنري و صنعت و نسبت ميان اين دو است .
اولين بار افلا طون و ارسطو متعرض بحث نظري در باب صنعت و هنر شدند به عقيده ارسطو اعمال و فعاليتهاي انسان بر سه نوع است .
اول : نظري ( تئوريك ) : كه مقصد آن رسيد ن به دانش برهان Episteme است .
دوم عملي – سوم ابداي كه مقصد آن فن و ساختن Teckne يا ابداع كردن چيزها از طريق تعقل صحيح است كه به آن تكنيك به انگليسي و فرانسه ، فن به عربي و هنر به فارسي مي گويند .
هنر حقيقي عبارت است از وسيله اي جهت ارتباط انساني ، براي حيات بشر وبراي سير به سوي سعادت فرد و جامعه انساني كه موضوع ضرور و لازم است ، زيرا افراد بشر را با احساساتي يكسان به يكديگر پيوند مي دهد .
هنر ، يك فعاليت انساني است يعني انسان احساسي را كه قبلا تجربه كرده است د رخود بيدار كند و برانگيختن آن بوسيله حركات و اشارات و خطها و رنگ ها و صداها و نقش ها و كلمات بنحوي كه ديگران نيز بتوانند همان احساس را تجربه كنند آنرا به سايرين منتقل سازد و آنها از همان مراحل حسي كه او گذشته است بگذرند آنگاه مي شود آنرا هنر ناميد .
از سال 1750 باومگارتن Baumgarten كه زيبا شناسي Aesthetics را بنيان نهاد مفهوم زيبايي که آئين عمومي هنر بر آن بنا دارد زيبايي و بعنوان جوهر هنر شناخته شد و تعليم گرديد . آنها زيبائي را بر سه نوع قرار دادند : -الهي –طبيعي – مصنوعي – ولي حقيقت و زيبائي يكي است هنر جلوه و ظهور حقيقت است .
Abdampfen : بي صدا ، خفه كردن .
آكسان Accent : تأكيد ،تكيه كردن روي صدا ، تاكيد روي برخي اصوات ، ضربات .
آكومپانيمان Accompaniment : همراهي كردن ، به دنبال آمدن ، همراه آمدن ، همراهي كردن با سازو يا آواز .
Accordatura : نت هائي كه بر اساس آنها سازهاي زهي كوك مي شوند .
After –note : نت كوچك و غير مؤكد كه روي آن تكيه نمي شود و به نام نت بالاتر از خودش خوانده مي شود.
Alternando : يكي پس از ديگري ، پي در پي ، متناوب
Altra volta : از نو ، باز هم ، اجراي مجدد يك قطعه به تقاضاي شنوندگان .
آندانته كانتابيله Andant cantabile : با سرعت اجراي آندانته و ملودي صاف وروان شبيه به آواز سرايش .
آنتم Anthem : قطعه كورال مذهبي ، اشعار آنتم ها معمولا ً بخشي از آواز مذهبي به شمار مي رود ، با همراهي يا بدون آن اجرا مي شوند .
آنتي فونا Antifona : ( پرسش و پاسخ ) ترجيع بند ، جمله اي كه در مراحل مختلف يك اثر تكرار مي شود ، جوابي كه يك گروه كر به گروه ديگر مي دهد ، يك پاساژ آوازي كه معمولا ً قبل و بعد از خواندن مزامير و مناجات د ركليساي رومن كاتوليك بصورت آواز دسته جمعي اجرا مي شود ، آنتي فون واژه اي يوناني به معني صدا مي باشد .
آپولو Apollo : خداي اساطيري موسيقي و هنرهاي زيبا ، در زبان قديم تمامي هنرهاي زيبا را موزيك مي ناميدند و براي هر چيزي ، رب النوعي (خدائي ) داشتند كه آنها را « موز » مي گفتند ، كه آپولو خداي شعر و موزيك بود و همراه با 9 فرشته خود در كوه پارناس زندگي مي كرد كه نام آنها عبارت بودند از :
1 – اويترپ Euterpe الهه آوازهاي رؤيائي
2- پولي هيمنيا Polyhymnia الهه هنرهاي جدي
3- اراتو Erato الهه عروسي و عاشقانه
4 - ترپ سيخوره Terpsichore الهه هنر رقص
5 – تاليا Talia الهه كمدي و مسخره آميز
6- مل پومنه Melpomene الهه آوازهاي غم انگيز
7 – كالييوپ Kaliope الهه شعرهاي حكايتي
8- كلييو Klio الهه تاريخ شناسي
9 - ئورانيا Urania الهه ستاره شناسي
تا اينكه رفته رفته كلمه (موز ) پايه ( موزيك قرار گرفت و آنرا فقط به هنر موسيقي ( موزيك ) منحصر نموداند .
آريتيميك Arhythmic : موسيقي آريتميك زماني پيش مي آيد كه جريان ريتم در يک قطعه با ارزش هاي نرمال بيان شده ولي ميزان بندي نشده باشد .
آتمپو Atempo : مراجعت به تمپوي ( سرعت ) اول .
آتونال Atonale : نوعي موسيقي كه از قوانين تونال تبعيت نمي كند ، تضعيف يك قطعه موسيقي خارج از چهارچوب كلاسيك توناليته كه اين اصطلاح به موسيقي دوازده صدائي گفته مي شود ، آرنولد شوئنبرگ به هارموني اتونال « سرياليسم » نام نهاد و معتفد بود كه با تمام پرده هاي گام سنتي بايستي يكسان رفتار كرد و هيچ تأكيد خاصي بر روي هيچيك از آنها قرار نداد .

آوه ماريا Ave Maria : به لاتين يعني درود بر مريم كه در اصل نمازي آوازي است ، مراسم تقديس مريم مقدس د ركليساي رومن كاتوليك كه موضوع بسياري از آهنگ ها مي باشد .
آريا Aria : ( واژه ايتاليايي air ) ترانه اي براي صداي سلو ، در يك اپرا يا اوراتوريو . آريا قطعه اي است داراي فرم A-B-A كه A دوم غالباً به صورت بداهه نوازي اجرا مي گردد و نمايانگر قدرت تكنيك نوازنده مي باشد .
آريا يكي از بخش هاي سويت باروك نيز مي باشد.
Ad libitum : قطعه اي كه با اين علامت مشخص شده ممكن است با همان سرعت خود به ميل نوازنده اجرا شود يا حذف گردد .
Cachucha : نام يكي از رقص هاي عاميانه و مردم پسند اسپانيولي با ميزان سه ضربي شبيه رقص بولرو .
Cacophony : سروصدا ، صداي ناموزون ، تنافر اصوات ، نواي نامفهوم و بد آهنگ .Camera : آهنگ هائي كه براي اجرا د رمحافل خصوصي يا كنسرت هاي كوچك ساخته مي شوند ، موسيقي مجلسي ، هر قطعه كه براي اركستر مجلس نوشته شود .
كانن Canon : در زبان يونان قديم به معني «قانون » به كار رفته است كه عربي شده واژه كانن مي باشد ، طرحي كنتر پوانتيك شامل يك ملودي كم و بيش طولاني كه يك بخش اجراي آن را بر عهده دارد و سپس د رلحظه اي از آن ملودي ، بخش ديگر همان را از ابتدا آغاز مي كنند ، در حالي كه بخش اولي به ادامه آن مشغول است ، وقتي بخش دوم به نقطه معهود رسيد آنرا دوباره و بلافاصله از اول اجرا مي كند . ملودي كانن بايد طوري تنظيم شود كه هر قسمت مابين ورود يك بخش تا ابتداي ورود بخش بعدي با ساير قسمت ها ، همگوني و هارموني داشته باشد . كانن ها ممكن است گاهي دو يا چند بخش باشند .
Cantabile : آوازوار، آوازگونه ،با ذوق و ميل آوازخواندن ، آوازه خوني .
كنكورد Concord : تركيبي است از نت هايي كه در يك آكورد شاد و آرام بخش براي گوش خوش آيند باشد .
كانتات Cantata : فرم مركب براي ساز و آواز متعلق به دوره باروك ، متن كانتات ممكن است مذهبي يا غير مذهبي باشد . ريشه آن از كانتات مجلس ايتاليايي د راواخر سده 16 م . براي صداي سلو گرفته شده كه به همراهي عود يا ساز شستي دار اجرا مي شد . در سده 17 م. كانتات كليسا گسترش يافت و در آلمان به اوج خود رسيد ، به ويژه با آثار باخ ، كانتا هاي سلو از آن به بعد هم نوشته مي شدند ، اما معمولا ً فرم كرال داشتند . به هر حال ، اين كانتات همواره از تعدادي آريا و بخش هاي سازي يا كرال تشكيل مي يافت به روي متني نقادانه با محتوائي عاشقانه ، دراماتيك يا مذهبي تصنيف مي شدند .
كاپله Capelle : اركستر ، گروه نوازنده .
كاپريچيو Capriccio : اصطلاح ايتاليايي كه به قطعات متنوع ، شاد ، سبك ، فانتزي و آزاد اطلاق مي شود . اين عنوان توسط برخي از مصنفين قرن نوزدهم ، و در ميان آنها مندلسون و برامس براي قطعات كوتاه پيانو به كار مي گرفتند . كه كيفيتي آميخته با شوخي و در عين حال بوالهوسانه داشتند كه به فرم سه تائي « a-b-a » تنظيم مي شدند .
شاكون Chaconne : رقصي سه ضربي پرجوش و خروش كه در اصل مكزيكي است ، كه بعدها در اسپانيايي سده 16 م . متداول شد . كه ابتداي قرن سده هفده به فرانسه راه يافت . از نمونه هاي اين فرم مي توان به چاكونه د رفامينور براي ويولون اثر باخ و در سل مينور براي سازهاي زهي اثر پرسل نام برد .
شانسون Chanson : تصنيف ، ترانه ، آواز ، سرود .
كر Choir : آواز جمعي ، دسته همسرايان ، مركب از مخلوطي از بخش هاي صداي زنان ومردان ، خوانندگاني كه موسيقي كليسا را همراهي مي كنند به ايتاليائي (كر coro ) قطعه اي فقط براي صداي انسان .
كرال Chorale : آهنگ مذهبي در كليساي پروتستان آلمان ( همان كر و همسرايي ) به زبان آلماني « با املاء choral » آلماني ها كورال را كه در سرزمينها و كليساهاي ديگر به زبان لاتين خوانده مي شد ، براي اولين بار به زبان خود ترجمه كردند . اهميت كورال هاي پروتستان در آن است كه بعدها هسته اصلي موسيقي باروك آلمان و پايه تعداد زيادي كانتات قرار گرفت .

ینک دانلود و خرید پایین توضیحات:

*دسته بندی :ورد

*نوع فایل : doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

*تعداد صفحه20 صفحه

فایل های دیگر این دسته
جزئیــات فایل
 • کد فایل 34746
 • دسته موسیقی
 • نوع فایل تحقیق
 • تعداد مشاهده 2229
 • فرمت فایل دانلودی .doc
 • فرمت فایل اصلی doc
 • تعداد صفحات 20
 • حجم فایل 128 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0