• مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات بیمارستانی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات بیمارستانی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات بیمارستانی - ‏کیفیت خدمات بیمارستانی ‏تاریخچه کیفیت ‏مفهوم ‏کیفیت ‏برای ‏اولین بار ‏در ‏فعالیتهای ‏اقتصادی...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  77٬510 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

  مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

  مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر - ‏مدیریت کیفیت فراگیر ‏2-1-2- پیشینه‏ ‏مدیریت‏ ‏کیفیت‏ ‏فراگیر ‏تکامل ‏مدیریت کیفیت ‏1- مرحله بازرسی کیفیت ‏2- ...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  70٬310 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد, كارت امتيازي متوازن, نقشه استراتژي

  مبانی نظری ارزیابی عملکرد, كارت امتيازي متوازن, نقشه استراتژي

  مبانی نظری ارزیابی عملکرد كارت امتيازي متوازن نقشه استراتژي - ‏مبانی نظری ارزیابی عملکرد,‏ ‏كارت‏ ‏امتيازي‏ ‏متوازن,‏ ‏نقشه‏ ‏استراتژي ‏فصل‏ ‏...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  62٬510 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری اخلاق حرفه ای

  مبانی نظری اخلاق حرفه ای

  مبانی نظری اخلاق حرفه ای - 2 ‏اخلاق ‏2-1-1-1) تعریف اخلاق ‏2-1-1-2) انواع اخلاق در سازمان‏‬‏ها ‏اخلاق سازمانی ‏اخلاق کسب و کار ‏اخلاق اداری ‏اخل...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  70٬310 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری تحقیق مدل DEA شبکه ای

  مبانی نظری تحقیق مدل DEA شبکه ای

  مبانی نظری تحقیق مدل DEA شبکه ای - ‏مدل DEA‏ شبکه ای1 Network DEA ‏ Fare‏ ‏و Grosskopf ‏در سال 2000 ‏رو‏ی‏کرد‏ DEA‏ ‏شبکه‏ ‏ا‏ی ‏را‏ ‏برا‏ی ‏مد...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  77٬510 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری انگیزش و مدیریت و مدیران

  مبانی نظری انگیزش و مدیریت و مدیران

  مبانی نظری انگیزش و مدیریت و مدیران - ‏مبان‏ی‏ نظر‏ی‏ انگ‏ی‏زش‏ و مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ و مد‏ی‏ران ‏ ‏فصل دوم‏ ‏ بررسی مبانی نظری و تئوری ‏ بررسی تحقیقا...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  55٬310 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری ارزیابی ومدیریت بحران

  مبانی نظری ارزیابی ومدیریت بحران

  مبانی نظری ارزیابی ومدیریت بحران - ‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏ومد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بحران ‏ ‏فصل‏ ‏دوم‏ : مفاهيم،مباني نظري وروش ها ‏2-1- ‏تعاريف‏ ‏...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  55٬310 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری فرهنگ و فرهنگ سازمانی

  مبانی نظری فرهنگ و فرهنگ سازمانی

  مبانی نظری فرهنگ و فرهنگ سازمانی - ‏فرهنگ سازمانی ‏مفهوم فرهنگ ‏در آثار کهن ایران واژه فرهنگ به معنی ادب و تربیت ‏به‌کاررفته‏ است که با پسوند "س...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  77٬510 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری سازمان تجارت جهانی،بیمه

  مبانی نظری سازمان تجارت جهانی،بیمه

  مبانی نظری سازمان تجارت جهانی,بیمه - ‏مبانی نظری سازمان تجارت جهانی،بیمه ‏سازمان تجارت جهاني ‏2-1-1) مقدمه: ‏سازمان تجارت جهاني نهادي بين الملل...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  55٬310 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری فرایندهای شناخت وفرا شناخت

  مبانی نظری فرایندهای شناخت وفرا شناخت

  مبانی نظری فرایندهای شناخت وفرا شناخت - ‏1 ‏1 ‏ ‏مبانی نظری فرایندهای شناخت وفرا شناخت ‏مقدمه ‏روش تحقيق ‏بخش اول :شناخت ‏تاريخچه شناخت ‏نظر...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  70٬310 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری و پیشینه آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی

  مبانی نظری و پیشینه آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی

  مبانی نظری و پیشینه آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی - ‏فصل ‏دوم‏.........................................................................

  دسته بندی فایل: تحقیق
  55٬310 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری و پیشینه آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله

  مبانی نظری و پیشینه آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله

  مبانی نظری و پیشینه آسیب پذیری مناطق شهری و اراه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله - ‏ ‏2-1- ‏مقدمه‏ ‏13 ‏2-2- ‏مفاهيم‏ ‏و‏ ‏اصطلاحات‏ ...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  55٬310 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری و پیشینه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني

  مبانی نظری و پیشینه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني

  مبانی نظری و پیشینه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني - 1 1 ‏2-1- تعريف سيستم‏ 12 ‏2-1-1- عناصر سيستم‏ 13 ‏2-1-2- اطلاعات‏ 15‏ ‏...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  62٬510 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری و پیشینه استانداردهای زیست محیطی

  مبانی نظری و پیشینه استانداردهای زیست محیطی

  مبانی نظری و پیشینه استانداردهای زیست محیطی - ‏ 2-1 مقدمه........................................................................‏.................

  دسته بندی فایل: تحقیق
  55٬310 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری و پیشینه استراتژی های اکتساب تکنولوژی

  مبانی نظری و پیشینه استراتژی های اکتساب تکنولوژی

  مبانی نظری و پیشینه استراتژی های اکتساب تکنولوژی - 1‏فصل دوم: مرور ادبیات‏ 2‏- ‏مرور‏ ‏ادب‏ی‏ات ‏9 ‏2- 1- ‏مقدمه ‏10 2- 2‏ ‏فرا‏ی‏ندها‏ی‏ ‏پنج‏...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  55٬310 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری و پیشینه ادراک تعارض و روش های مدیریت آن

  مبانی نظری و پیشینه ادراک تعارض و روش های مدیریت آن

  مبانی نظری و پیشینه ادراک تعارض و روش های مدیریت آن - ‏2-1مقدمه ‏.................................................................................

  دسته بندی فایل: تحقیق
  55٬310 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری و پیشینه الگوي تعالي سازماني و سرآمدي

  مبانی نظری و پیشینه الگوي تعالي سازماني و سرآمدي

  مبانی نظری و پیشینه الگوي تعالي سازماني و سرآمدي - ‏2-1- ‏مقدمه ‏19 ‏2-2- ‏تار‏ی‏خچه ‏21 ‏2-3- ‏معرفي‏ ‏مدل‌ها‏ي‏ ‏سرآمدي ‏25 ‏2-3-1- ‏مدل‏ ‏جاي...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  55٬310 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و تبلیغات اینترنتی

  مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و تبلیغات اینترنتی

  مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و تبلیغات اینترنتی - ‏2-1- ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏9 ‏2-1-1- ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏و‏ ‏تبل‏ی‏غات‏ ‏9 ‏2-1-2- ‏ارتباطات‏ ‏بازار‏ی...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  62٬510 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه

  مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه

  مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه - ‏بخش‏ ‏اول‏ : ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏17 ‏2-1)‏مقدمه ‏18 ‏2-2) ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  55٬310 تومان
  مشاهده فایل
 • مبانی نظری و پیشینه بازارگرایی

  مبانی نظری و پیشینه بازارگرایی

  مبانی نظری و پیشینه بازارگرایی - ‏مقدمه ‏ 13 ‏2-1 بازارگرایی چیست ‏ 14 ‏2-2 تاریخچه و پیشینه ‏ 14 ‏2-2-1 دهه1950 و نیمه اول دهه 1960 ‏ 15‏ ‏2-2...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  62٬510 تومان
  مشاهده فایل
تبلیغات
فروش 7 برابری برای فروشندگان و بازاریابان در لوکس فایل
جدیدترین فایل ها