تحقیق آماده قدرت‌ و سياست‌ - 17 برگ وورد قابل ویرایش
قدرت‌ و سياست‌
1- قدرت‌ در علوم‌ سياسي‌
2- قدرت‌ در فلسفه‌ سياسي‌
3- سياست‌: علم‌ قدرت‌ يا علم‌ دولت‌؟
4- بافت‌ قدرت‌ سياسي‌ در جامعه‌

1- قدرت‌ در علوم‌ سياسي‌:
در قلمرو علوم‌ سياسي‌ عموماً واژه‌هاي‌ گنك‌ و دوپهلو و قابل‌ تعبير و تفسيرفراوانند لكن‌ ندرتاً اصطلاح‌ يا لغتي‌ را ميتوان‌ يافت‌ كه‌ به‌ اندازه‌ واژه‌ «قدرت‌» ابهام‌انگيزباشد. قدرت‌ كه‌ بزبان‌ انگليسي‌ (Power)، به‌ زبان‌ فرانسه‌ (Puissance) و به‌ زبان‌ آلماني‌(Macht) گفته‌ مي‌شود. هنگامي‌ كه‌ با كلمه‌ سياست‌ تركيب‌ مي‌شود (Power - Politics) ويا (Politique de Puissance) و يا (Macht - Politik) حالتي‌ خاص‌ از روابط‌ دوجانبه‌توأم‌ با يكنوع‌ وحشت‌ و عقوبت‌، غرور و نخوت‌، عجز و مذلت‌، يا ستايش‌ و حرمت‌، امتياز ولذت‌ و از اين‌ قبيل‌ احساسات‌ خوب‌ و بد را (بسته‌ به‌ آنكه‌ چه‌ كسي‌ يا گروهي‌ صاحب‌ قدرت‌باشد و چه‌ كسي‌ مظلوم‌ قدرت‌) تداعي‌ مي‌كند.
افراد، گروههاي‌ فشار، احزاب‌ سياسي‌، و دولتها همواره‌ در ارتقاء موضع‌ و مقام‌خويش‌، يا آنچه‌ را كه‌ آنان‌ بعنوان‌ منافع‌ فردي‌، گروهي‌ يا ملي‌ تلقي‌ مي‌نمايند، اهتمام‌مي‌ورزند. در اين‌ مسير موفقيت‌ حاصله‌ متناسب‌ باقابليت‌ آنان‌ در نفوذ يا كنترل‌ انديشه‌هايا اعمال‌ ديگران‌ مي‌باشد.
قبلاً اشاره‌ شد كه‌ قدرت‌ عبارتست‌ از استعداد، توانائي‌ و قابليت‌ ايجاد نتايج‌ خواسته‌شده‌ يا تحميل‌ اراده‌ كسي‌ بر ديگري‌. رقابت‌ براي‌ نفوذ يا كنترل‌ بر انديشه‌ و كردار ديگران‌جوهر سياست‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. گاهي‌ اوقات‌ تلاش‌ براي‌ تحصيل‌ قدرت‌ حالت‌ تعرضي‌ وتهاجمي‌ دارد و هدف‌ از آن‌ ازدياد قدرت‌ خودي‌ براي‌ تحميل‌ اراده‌ خويش‌ بر ديگران‌ است‌ وگاه‌ تلاش‌ در كسب‌ قدرت‌ جنبه‌ تدافعي‌ دارد و هدف‌ از آن‌ عبارت‌ است‌ از فرار از قدرت‌ديگرا يا بعبارت‌ ديگر مقاوم‌ شدن‌ در مقابل‌ فشار قدرت‌ خارجي‌ و خنثي‌ كردن‌ نفوذ و رفع‌تحميل‌ اراده‌ ديگران‌.
كسب‌ قدرت‌ و تحميل‌ اراده‌ و تحصيل‌ امتياز از ديگران‌ دو بعد اساسي‌ دارد: مادي‌ ومعنوي‌. تهديد و ارعاب‌ در بكارگيري‌ نيروي‌ نظامي‌ براي‌ كسب‌ امتياز و برتري‌ يكي‌ ازوسائل‌ اعمال‌ قدرت‌ است‌. عواملي‌ چند در ايجاد قدرت‌ نقش‌ ايفا مي‌كنند. اين‌ عوامل‌ ممكن‌است‌ ناشي‌ از خصوصيات‌ مثبت‌ و نيكوي‌ يك‌ فرد، گروه‌ حزب‌ يا دولت‌ باشد. مانند قوة‌درك‌، استدلال‌ و منطق‌، اعتبار و شهرت‌ در عملكردها و موفقيت‌هاي‌ گذشته‌، ارائه‌ طرحهاي‌جالب‌ و ابتكارات‌ بديع‌ براي‌ تحول‌ سياسي‌ و يا اقتصادي‌، سابقه‌ عدالت‌، حسن‌ نيت‌ و واقع‌نگري‌ يا برعكس‌ جنبه‌ مادي‌ و منفي‌ داشته‌ باشد مانند، خودخواهي‌ و غرور بيجا، تنگ‌نظري‌ يا تحصيل‌ قابليتهاي‌ استثنائي‌ شيطاني‌، تمكن‌ مالي‌ و نفوذ و يا بعبارتي‌ زورورز.تمام‌ انچه‌ كه‌ در فوق اشاره‌ شد در طيف‌ وسيع‌ مفهوم‌ «قدرت‌ سياسي‌» جاي‌ مي‌گيرند.
برخي‌ ضمن‌ اشاره‌ به‌ «سياست‌ قدرت‌» يا (Power Politics) آنرا محكوم‌ مي‌كنند،در صورتيكه‌ اصولاً صرف‌ عنوان‌ كلمه‌ سياست‌ در مفهوم‌ واقعي‌ آن‌ عبارتست‌ از كسب‌ واعمال‌ قدرت‌. برخي‌ ديگر با بكاربردن‌ اصطلاح‌ «سياست‌ قدرت‌» كه‌ متكي‌ به‌ زور و يا صرفاًقدرت‌ براي‌ قدرت‌ باشد آنرا نفي‌ و طرد مي‌كنند.
در واقع‌ قدرت‌ يك‌ وسيله‌ است‌ براي‌ نيل‌ به‌ يك‌ هدف‌، و اصولاً يك‌ هدف‌ و غايت‌ براي‌خود به‌ حساب‌ نمي‌آيد. درحالي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ براي‌ برخي‌ اينطور تصور شود كه‌ كسب‌قدرت‌ خودش‌ يك‌ هدف‌ است‌ ليكن‌ در عمل‌ قدرت‌ يك‌ ابزار براي‌ نيل‌ به‌ يك‌ هدف‌ مشخص‌است‌. گاهي‌ اوقات‌ احتمال‌ دارد در برخورد اوليه‌ هدف‌ غائي‌ كشش‌هاي‌ دروني‌ باشد و يافرضاً براي‌ باقي‌ ماندن‌ نام‌ صاحب‌ قدرت‌ در تاريخ‌ و از اين‌ قبيل‌ انگيزه‌هاي‌ فردي‌.
تلاش‌ براي‌ كسب‌ قدرت‌ ممكن‌ است‌ صرفاً براي‌ ترفيع‌ مقام‌ در جامعه‌ يا مثلاً براي‌تحت‌ تأثير قرار دادن‌ فاميل‌ و خانواده‌، دوستان‌، همسر و غيره‌ و احساس‌ رضايت‌ از اين‌موقعيت‌ باشد.
فردريك‌ كبير پادشاه‌ پروس‌ (1786-1740) كه‌ با تلاش‌ فراوان‌ كشورش‌ را به‌ يكي‌از بزرگترين‌ قدرت‌هاي‌ نظامي‌ اروپا تبديل‌ نمود انگيزه‌ خود را براي‌ انجام‌ اين‌ امر اينگونه‌توصيف‌ مي‌كند:
«در جواني‌، آتش‌ غرور و حلاوت‌ فتح‌ و پيروزي‌، آري‌ صادقانه‌ بگويم‌ حتي‌كنجكاوي‌، و بالاخره‌ يك‌ غريزه‌ مرموز انديشه‌ مرا از لذات‌ آرامش‌ منحرف‌ كرد. ارضاءديدن‌ نامم‌ در روزنامه‌ها و سپس‌ در تاريخ‌ مرا مجذوب‌ و از خود بي‌خود مي‌كرد.»
قدرت‌ بعنوان‌ يك‌ وسيله‌ براي‌ نيل‌ به‌ هدف‌ ممكن‌ است‌ در طريق‌ صواب‌ يا در مسيرباطل‌ و شيطاني‌ مورد استفاده‌ واقع‌ شود. براي‌ اين‌ منظور از روشهاي‌ مختلفي‌ استفاده‌مي‌شود. اين‌ روشها يا اخلاقي‌ و انساني‌ و مسالمت‌آميز، يا خشن‌ و حيواني‌ و خصمانه‌ و ياتركيبي‌ است‌ از هر دو.
وقتي‌ يك‌ رهبر مردمي‌ و بشردوست‌ هم‌ خود را در طريق‌ اعمال‌ قدرت‌ در انديشه‌ وكردار ديگران‌ در جهت‌ ارشاد و منع‌ آنان‌ از بكار بردن‌ رفتارهاي‌ غيرانساني‌ و زورمدارانه‌تزوير و ريا و جاسوسي‌ يكديگر بكار مي‌برد، هدف‌ او در حقيقت‌ نيل‌ به‌ يك‌ دنياي‌ بهتر وآرامش‌ نوع‌ بشر و انسان‌ دوستي‌ است‌.
يك‌ فرذ مذهبي‌ ممكن‌ است‌ به‌ همين‌ كيفيت‌ براي‌ برآورده‌ شدن‌ خواسته‌هاي‌بشردوستانه‌ از مقام‌ و قدرت‌ روحاني‌ خود كه‌ ناشي‌ از زهد و تقواي‌ وي‌ نزديكي‌ به‌خداوند عالم‌، به‌ عنوان‌ قادر متعال‌ و دارنده‌ تمام‌ قدرتهاي‌ دنيوي‌ واخروي‌ است‌، بهره‌گرفته‌ و ابناء بشر را در طريق‌ صلح‌ و سعادت‌ و همزيستي‌ برابري‌ و برادري‌ ارشاد وراهنمائي‌ كند.
تحقیق آماده قدرت‌ و سياست‌ - 17 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده قدرت‌ و سياست‌ - 17 برگ وورد قابل ویرایش
جزئیــات فایل
 • کد فایل 147199
 • دسته علوم سیاسی
 • نوع فایل تحقیق
 • تعداد مشاهده 17
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی word
 • تعداد صفحات 17
 • حجم فایل 42 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0