تحقیق پایگاه های داده توزیع شده و کاربرد آن در سیستم های توزیع شده

تحقیق پایگاه های داده توزیع شده و کاربرد آن درسیستم های توزیع شده


دسته بندی: کامپیوتر و فناوری اطلاعات

فرمت فایل دانلودی: .zip

فرمت فایل اصلی: doc


                                                                     

توضیحات:

پروژه آماده رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) با موضوع پایگاه های داده توزیع شده و کاربرد آن درسیستم های توزیع شده، در قالب فایل word و در حجم 119 صفحه.


بخشی از متن:

اولین کاربردهای اصطلاح پایگاه داده بهJune 1963 باز می گردد، یعنی زمانی که شرکت System CorporationDevelopment مسئولیت اجرایی یک طرح به نام "توسعه و مدیریت محاسباتی یک پایگاه داده ای مرکزی" را بر عهده گرفت. پایگاه داده به عنوان یک واژه واحد در اوایل دهه 70 در اروپا و دراواخر دهه 70 در خبرنامه های معتبرآمریکایی به کار رفت.

اولین سیستم مدیریت پایگاه داده در دهه 60 گسترش یافت. از پیشگامان این شاخه چارلز باخمن می باشد. مقالات باخمن این را نشان داد که فرضیات او کاربرد بسیار موثرتری برای دسترسی به وسایل ذخیره سازیرا محیا می کند. در آن زمان ها پردازش داده بر پایه کارت های منگنه و نوار های مغناطیسی بود که پردازش سری اطلاعات را مهیا می کند. دو نوع مدل داده ای در آن زمان ها ایجاد شد: CODASYL موجب توسعه مدل شبکه ای شدکه ریشه درنظریات باخمن داشت و مدل سلسله مراتبی که توسط RockwellNorth American ایجاد شد و بعدا با اقباس از آن شرکت IBM محصولIMS را تولید نمود ... 


فهرست مطالب:


فصل اول: مقدمه

   1-1) مقدمه ای بر پایگاه داده 

   1-2) تاریخچه پایگاه داده 


فصل دوم: پایگاه های داده توزیع شده 

   2-1) مفهوم پایگاه داده

      2-2-1) داده (Data) و اطلاعات ( Information) 

      2-2-2) موجودی ( Entity) 

      2-2-3) صفت خاصه ( Attribute ) 

      2-2-3) روش غیر بانک اطلاعاتی 

      2-2-3) روش بانک اطلاعاتی 

      2-2-4)تعریف بانک اطلاعاتی ( Date Base )

      2-2-5) سیستم مدیریت بانک اطلاعات ( DBMS ) 

      2-2-5) محیط DBMS 

      2-2-5) داده ها ( Data )  

      2-2-5) سخت افزار ( Hardware ) 

      2-2-5) نرم افزار ( Software ) 

      2-2-5) کاربران ( Users ) 

      2-2-5) اصول معماری سیستم های بانک اطلاعاتی 

      2-2-6) وظایف DBMS 

      2-2-6) زبان تعریف داده ها(DDL) 

      2-2-6) زبان پردازش و مدیریت داده ها (DML) 

      2-2-6) دیکشنری داده ها 

      2-2-7) آشنایی با جداول و اجزاء تشکیل دهنده آنها در بانک های اطلاعاتی 

      2-2-7) رکورد 

      2-2-7) فیلد 

   2-8) آشنایی با روشهای ارتباط و مدلهای بانک های اطلاعاتی 

      2-8-1) مدل سلسله مراتبی 

      2-8-2) مدل شبکه ای 

      2-8-3) مدل رابطه ای 

      2-8-3) خواص ارتباطات رابطه ای 

      2-8-3) کلید در مدل رابطه ای 

      2-8-3) سیستم بانک اطلاعات رابطه ای 

   2-9) مزایای سیستم های بانک اطلاعاتی 

   2-10) معماری پایگاه داده 

      2-01-1) سیستمهای متمرکز 

      2-01-2) سیستم های مشتری/خدمتگزار 

      2-01-3) سیستم های موازی 

      2-01-3) اجرای پرس و جو ها در معماری موازی 

      2-01-3) عملگرهای تک عملوندی در معماری موازی 

      2-01-3) مرتب سازی 

      2-01-3) عمل Join 

      2-01-4) سیستم های توزیع شده 

   2-11) مقدمه ای بر پایگاه داده توزیع شده 

   2-12) تعریف سیستم توزیع شده 

      2-12-1) مواردی که در طراحی سیستم توزیع شده باید در نظر گرفت 

      2-12-1) شفافیت داده (rencyTranspa) 

      2-12-1) قابلیت اطمینان 

      2-12-1) کارآیی 

      2-12-2) قابلیت گسترش 

      2-12-2) خصوصیات الگوریتمهای غیرمتمرکز 

   2-13) انواع پایگاه داده توزیع شده 

      2-13-1) پایگاه داده توزیع شده همگن 

      2-13-2) پایگاه داده توزیع شده ناهمگن 

   2-14) ذخیره اطلاعات به صورت توزیع شده 

      2-14-1) انواع Fragmentation 

      2-14-2) محاسن و معایب Replication 

   2-15) تراکنشهای توزیع شده 

   2-16) گونه های مختلف سیستمهای توزیع شده 

   2-17) بخشهای اصلی سیستم عامل توزیع شده 

      2-17-1) نحوه دسترسی به منابع 

   2-18) مدلهایی برای تعامل فرآیندها 

      2-81-1) مدل کلاینت سرور 

      2-81-2) مدل یکپارچه 

      2-81-3) مدلپایپ 

      2-81-4) مدل RPC 

   2-19) دلایل توزیع داده 

   2-02) فاکتورهای توسعه سیستم پایگاه داده توزیع شده 

   2-12) قانونهایی برای سیستمهای توزیع شده 

      2-12-1) استقلال محلی 

      2-12-2) عدم وابسته بودن به سایت مرکزی 

      2-12-3) عملیات پیوسته 

      2-12-4) استقلال Location 

      2-12-5) استقلال قطعات(Fragmentation) 

      2-12-6) استقلال Replication 

      2-12-7) پردازش توزیع شده جستجوها 

      2-12-8) مدیریت توزیع شده Transaction 

      2-12-9) استقلال سخت افزاری 

      2-12-10) استقلال سیستم عامل 

      2-12-11) استقلال شبکه 

      2-21-12) استقلال DBMS 

   2-22) مدیریت همزمانی در بانکهای اطلاعاتی توزیع شده 

      2-22-1) مدیر قفل ساده (Single Lock Manager)

      2-22-2) کپی اصلی (Primary Copy) 

      2-22-3) پروتکل اصلی (Majority Protocol) 

      2-22-4) Biased Protocol 

      2-22-5) Timestamping 

   2-23) مدیریت بن بست (Dead lock) 

      2-23-1) حل مسئله بن بست 

   2-24) مدیریت کاتالوگ توزیع شده 

      2-24-1) نام گذاری اشیاء 

      2-24-2) ساختار کاتالوگ 

   2-25) معماری سیستمهای توزیع شده 

      2-26-1) معماری های مختلف برای سیستم مدیریت پایگاه داده های توزیع شده 

      2-26-1) سیستم های مشتری/خدمتگزار(Client/Server) 

      2-26-1) سیستم سرورهای همکار (Collaborating Server) 

         2-26-1)سیستم های میان افزار (MiddleWare) 


فصل سوم: سیستم های توزیع شده 

   3-1 تعریف سیستم توزیع شده 

   3-2 اهداف 

      3-2-1 دسترسی به منابع 

      3-2-2 شفافیت توزیع 

      3-2-3 باز بودن 

      3-2-4 گسترش پذیری یا توسعه پذیری 

      3-2-5 طرح اشکال ها 

   3-3 انواع سیستم های توزیع شده 

      3-3-1 سیستم های محاسبات توزیع شده 

      3-3-2 سیستم های اطلاعات توزیع شده 

      3-3-4 سیستم های فراگیر توزیع شده 

   3-4 معماری ها 

   3-5 سبک های معماری 

   3-6 معماری های سیستم 

      3-6-1 معماری متمرکز 

      3-6-2 معماری های نامتمرکز 

   3-7 معماری های ترکیبی 

      3-7-1سیستم های سرور لبه ای 

      3-7-2 سیستم های همکاری کننده ی توزیع شده 

   3-8 معماری یا میان افزار ؟ 

      3-8-1 رهگیرها

      3-8-2 روش های کلی برای نرم افزار تطبیق پذیر 

      3-8-3 بحث 

   3-9 خود مدیریتی در سیستم های توزیع شده 

      3-9-1 مدل کنترل بازخوردی 


فصل چهارم : پایگاه های داده توزیع شده و کاربرد آن در سیستم های توزیع شده 

   طرح یک سیستم استاندارد توزیع شده برای آموزش الکترونیکی 

   (Design of a standard distributed e-learning system) 


فصل5 : نتیجه گیری و پیشنهادات 

   پیوست ها 

   منابع 

   فهرست اشکال

   شکل 2-1: معماری متمرکز 

   شکل 2-2: معماری مشتری/ خدمتگزار 

   شکل 2-3: ارتباط front-endوback-end 

   شکل 2-4: ارتباط بین پردازنده ها 

   شکل 2-5: معماری موازی 

   شکل 2-6: معماری توزیع شده 

   شکل 2-7 : پایگاه داده توزیع شده 

   شکل 2-8 : تراکنش توزیع شده 

   شکل2-10: Timestamp 

   شکل 2-11: معماری توزیع شده 

   شکل 2-12: سیستم مشتری/ خدمتگزار 

   شکل2-13: سرورهای همکار 

   شکل 3-1: سیستم توزیع شده 

   شکل 3-2: گسترش پذیری یاتوسعه پذیری 

   شکل 3-3: انواع سیستم های توزیع شده 

   شکل 3-4: سبک های معماری 

   شکل 3-5: معماری سیستم 

   شکل 3-6: سرورلب های 

   شکل 3-7: کنترل بازخوردی 

   شکل 4-1 : سیستمLMS , LCMS 

   شکل 4-2 : ارتباط بینLMS , LCMS 

  شکل 4-3 : ارتباط بین پایگاههای داده توزیع شده

فایل فشرده با فرمت rar است. ابتدا فایل را با نرم افزار "winrar" از حالت فشرده خارج نمایید. 

فایل word و قابل ویرایش

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

لوکس فایل | فروشگاه ساز رایگان فروش فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید