تحقیق بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش

تحقیق بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش

دسته بندی : وورد

نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 155 صفحه

 قیمت: 42000 تومان

قسمتی از متن Word:توضیحات:
تحقیق رشته مدیریت اجرایی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش، در قالب فایل word و در حجم 155 صفحه، همراه با پرسشنامه مربوطه، پروپوزال و پاورپوینت ارائه این پایان نامه.

چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر ... بود. نمونه این تحقیق شامل 40 نفر از مدیران آموزش و پرورش مقطع متوسطه شهر می باشد که به صورت گمارش تصادفی چند مرحله ای در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم بندی شدند. طرح تحقیق از نوع تجربی (آزمایشی - میدانی) بوده و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه توصیف خود گیزلی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی از آزمون (کوواریانس) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر ... تاثیر دارد و می تواند انگیزه پیشرفت مدیران را افزایش دهد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1)مقدمه
1-2) بیان مسئله پژوهش
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4) هدف پژوهش
1-5) سوال پژوهش
1-6) فرضیه پژوهش   
1-7) تعاریف واژگان و اصطلاحات   
فصل دوم: سوابق و پیشینه ی پژوهش
2-1) بخش اول: باز نگری پیشینه ی پژوهش
2-1-1)  مقدمه
2-1-2) تعریف انگیزه و انگیزش
2-1-3) زمینه های تاریخی مطالعه ی انگیزش
2-1-4) نظریه های انگیزش
2-1-5) پیدایش دیدگاه های جدید
2-1-6) انگیزه پیشرفت یا نیاز به پیشرفت
2-1-7) اهمیت اجتماعی و تربیتی انگیزه پیشرفت 
2-1-8) عوامل فرهنگی و انگیزه پیشرفت
2-1-9) جنسیت و انگیزه پیشرفت
2-2) بخش دوم: زیر بنای تئوریکی موضوع پژوهش
2-2-1) مبانی نظری انگیزه پیشرفت   
2-2-2) مبانی نظری مهارت های مدیران 
2-2-2-1) مهارت های مدیران
2-2-2-2) توانمند سازی مدیریت
2-2-2-3) مدیریت کیفیت جامع
2-2-2-4) مدیریت استرس
2-2-2-5) مدیریت زمان
2-2-3) دیدگاه های موجود انگیزش درآموزش و پرورش
2-2-4) دیدگاه های موجود درزمینه ی آموزش مهارتهای مدیریت
2-2-4-1) فرآیند آموزش مدیران و نقش آن در بهبود مدیریت 
2-2-4-2) نقش آموزش دربهبود مدیریت
2-2-4-3) توانمندسازی در آموزش و پرورش و مدیریت
2-2-4-4) مدیریت استرس
2-2-4-5) مدیریت زمان
2-2-4-6) مدیریت کیفیت جامع
2-2-3) پیشینه ی تحقیقات انجام شده (خارجی و داخلی)
فصل سوم: روش انجام پژوهش
3-1) مقدمه
3-2) جامعه آماری
3-3) حجم نمونه وروش نمونه گیری
3-4) ابزارهای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
3-5) روش پژوهش
3-6) شیوه اجرای پژوهش
3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه
4-2) یافته های توصیفی
4-3) یافته های مربوط به فرضیه پژوهش
4-4) یافته های جانبی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) نتیجه گیری
5-2) محدودیت های پژوهش
5-3) پیشنهادهای پژوهش
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع غیر فارسی
پیوست
چکیده انگلیسی


نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

لوکس فایل | فروشگاه ساز رایگان فروش فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید