زندگی نامه واشعار زیبای ملا مصطفی بیسارانی پدرشعر رمانتیک کُردی

فهرست مطالب
زندگی نامه و عکس
نمونه اشعار
بیسارانی و پند و اندرز های او
بیسارانی و سروده های او در وصف خداشناسی
تاثیر ماموستا بیسارانی بر روی مولوی کورد و دیگر شاعران کوردستان
عشق بیسارانی و آمنه
ساده زیستی بیسارانی و رابطه او با طبیعت
بیسارانی و حسرت او برای کودکیش
بیسارانی و اشعار او در رابطه با مسائل اجتماعی
وصیت ماموستا بیسارانی در رابطه با محل دفن خود
در باره دیوان بیسارانی


چند شعر زیبا از ماموستا مصطفی بیسارانی

چراغ جه ی دنیا............

ئه وه ند ئاواتم مه نده ن جه ی دنیا

وه رته ر جه مه رده ن به دیده م بدیا

له ب وه بانی له ب لالی توم بنیا

هه ردو بنیامان سه ر وه یه ک سه رین

که ردامان رازی ویه رده ی وه رین

بدیام ده ستی توم شیه ن نه گه رده ن

ده رسات مه واستم ئاوات وه مه رده ن

بو بنیام نه بوی زولف مشکینت

بکه ردام ته واف که عبه ی جه مینت

بالای ویم په شتان بالات بکه ردام

حه سره ت نمه بی،ئه گه ر بمه ردام


 
چراغ حالی ده رد..............

بی خه به ر جه ده رد نه زان حالی ده رد

جه رووی نازه وه ئه ر من نازم که رد

خاس نیه ن جه و ناز،خاتر گیروت گه رد

که رده ی گوستاخیم جه رووی نازه وه ن

نازم هه ر به و ره نج بی ئه ندازه وه ن

ئه گه ر نمه بی وه یاگه ی نازم

که ی ناز مه که ردم،هه ی ئاوات وازم

ئی سوخه ن په نده ن جه قه دیم ئامان

(خواجان مه کیشان نازی غولامان)

چراغ خاسه نی................

ماچی خاسه نان،راسه ن خاسه نی

چانه حه رف نیه ن،حه قه ن،پاسه نی

وه لی حه یف سه د حه یف حه ق نه شناسه نی

وه ش ره نگ و وه ش بو وه ش روخساره نی

پر جه فاو بی مه یل دل ئازاره نی

دوو رو به یاری یاوه ر نیه نی

خوفناک جه قار داوه ر نیه نی

چراغ دا جاری،بو وه خاوم دا

پا بنیه ر وه بان هه ردوو چاوم دا

مه واچه موژه ت تیژته ره ن جه خار

پای گول ئه ندامم مه ده رو ئازار

من په ی موژه ی خار یه خه یلی وه خته ن

به جارووکاری نه رای توم جه خته ن

شه وو رو نه رات په ری ئی سه ودا

یه ک یه ک بیه نی شکه سته ی مه ودا

بو وه بی ئه ندیش پا بنیه لیشان

بدیه بینایی هیچ مه نده ن تیشان

ئه گه ر تیشان بو غه یر جه هوون فیشته ر

هیجرانت فیشته ر لیش بدو نیشته ر

سه حه ر مه زانی،بالا زه ر ستون

پات وینه ی هه نار ژیابو به هوون

چراغ ره زان بو................

خاس ئیده ن گلکوم نه پای ره زان بو

نزیک وه پرشنگ پای قه لوه زان بو

ئامیته ی خاکم وه لگی خه زان بو

بادا وه گلکوم خاکی نو نه بو

با یه کجا ر کونه ی سه دسال کونه بو

به لکه قیبله ی ویم جه ناکا جاری

به یو وه سه یران،عه زمی شکاری

نابه له و بنیه و پا وه گلکوم دا

وه قه بری تازه ی ته نیایی نوم دا

تا جه ژیری سه نگ ساکن بو ده ردم

نه با سه نگ سوچو به ئاهی سه ردم

چراغ زاریمه ن...........

زگارییم په ی تون،په ی تو زاریمه ن

په ی تو جه فاو جه ور ده ردی کاریمه ن

په ی تو زامی سه خت نادیاریمه ن

په ی تو ره سته خیز روی نه به ردمه ن

په ی تو په یاپه ی ئاهی سه ردمه ن

په ی تو سه رتاپا ده روون زوخالم

په ی تو ره جالو ویرانه ن مالم

قیبله م سا شه رته ن حالم بزانی

بیزار بیه نان جه ی زینده گانی

چراغ زه روره ن.........

ئه وه ند په ی دینت تاسه م زه روره ن

هه رشه و نه ئاله م ناله م مه شهووره ن

روی روشن په ریم شه وی ده یجوره ن

په ی دیه ن جه سته ی،زولفی پر جه خه م

قامه ت چوون که مان،سه ر نیان وه هه م

سا من یه ند تاسه ی زولفی یارم بو

چه نی به شه و خاو،رو قه رارم بو؟

چراغ سه رده نی.........

دییاره ن بی مه یل موبه ت سه رده نی

یا خه یال نه جای هه نی به رده نی

یا ده ست جه به ینه ت کوتا که رده نی

یا به دی به دان نه راگه ت به رده ن

یا خو بی شه رتیت وه عاده ت که رده ن

وه رنه یانی چیش بینایی چاوان

وه سته نت وه بیز به نده ی بی تاوان

قیبله م ئه ر وه فات ئیده ن چه نیمان

موبه تی سه ردی مه نمانی پیمان؟

په س قه سه م وه رمی به دیدارتان

هه نی نه وه رمی ئاو جه شارتان

گونای تو نیه ن ستاره م چه فته ن

ستاره م جه ناو ستاران که فته ن

چراغ سه رسوز مه بو سپی ساف

ئاینه ی گولاو ماوای لیوی تاف

گوشش دان به ده نگ تافی ساف نه فه س

مه جیوش ساحیب دل هه نی نیه ن که س

ویش مه وزو نه کول گول وینه ی سه ده ف

کو کو مرواری پیش مه یو وه که ف

تویچ بو چنار سپی بنمانه

جه واته ی به دان جه لا بستانه

تعداد       50 اسلاید  وفایل پاورپوینت در حالت به صورت فشرده در قالب  winzipقابل دانلود می باشد.

فایل پاورپوینت است با برنامه آفیس باز می شود

فهرست مطالب زندگی نامه و عکس نمونه اشعار بیسارانی و پند و اندرز های او بیسارانی و سروده های او در وصف خداشناسی تاثیر ماموستا بیسارانی بر روی مولوی کورد و دیگر شاعران کوردستان عشق بیسارانی و آمنه ساده زیستی بیسارانی و رابطه او با طبیعت بیسارانی و حسرت او برای کودکیش بیسارانی و اشعار او در رابطه با مسائل اجتماعی وصیت ماموستا بیسارانی در رابطه با محل دفن خود در باره دیوان بیسارانی

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

لوکس فایل | فروشگاه ساز رایگان فروش فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید