اندیشه اسلام 2 مجموعه کامل (خلاصه و نمونه سوالات تستی فصل به فصل)

کتاب اندیشه اسلامی2 جدید مجموعه کامل (خلاصه + نمونه سوالات تستی فصل به فصل)

تعداد 350 تست به صورت فصل به فصل در قالب کل کتاب(14فصل)و(هرفصل25 سوال تستی) طراحی شده است که با خواندن آنها می توانید بهترین نمره ممکن را کسب کنید .

فایل در برگیرنده تمامی مطالب مهم و کلیدی کتاب به صورت خلاصه ، فصل به فصل می باشد.

همچنین این فایل مناسب استادان برای طرح سوالات میان ترم و پایان ترم و آزمون های استخدامی می باشد .

دانشجویان می توانند با خواندن این مطالب تکالیف کلاسی را به نحو احسن انجام داده و در امتحانات نیز نمره قبولی و مناسب را کسب کنند .

درس اول: چیستی دینی و ایمان دینی

درس دوم: دین گرایی انسان

درس سوم: کارکرد های دین

درس چهارم: بعثت و نبوت

درس پنجم: ویژگی های پیامبران و پیامبر اسلام

درس ششم: عقل و دین

درس هفتم: علم و دین

درس هشتم: امامت و امام در اسلام

درس نهم: امامت، امت و ولایت

درس دهم: امامت علی و فرزندان معصوم ایشان

درس یازدهم: منجی گرایی در ادیان و مهدویت در اسلام

درس دوازدهم: انتظار، ظهور و حکومت مهدی

درس سیزدهم: چیستی و مبانی ولایت فقیه

درس چهاردهم: ولایت فقیه ، حکومت و مردم

نمونه ای از سوالات تستی کتاب

1)کدام تعریف برای هدف زندگی درست است؟

الف)پدیده ای شخصی و محدود به کار های شخصی

ب)حرکت به سوی جاودانگی و کمال مطلق

ج)پاسخ گویی به تمام نیاز ها و خواسته های انسان

د)لذت بردن از تمام لحظات زندگی

2)ایمان ناشی از کدام یک از موارد زیر است؟

الف)حیات دنیوی

ب)چیستی دین

ج)رفتارهای انسان

د)حیات جاودانه

3)در دین شناسی اسلامی مبداء ابلاغ چیست؟

الف)وجود انسان

ب)هدف خلقت

ج)اراده تشریعی خداوند

د)فرستادن پیامبران

4) هدف از اراده تشریعی خداوند چیست؟

الف)ارسال آموزه های دینی

ب)کمال حقیقت و سعادت جاودانه انسان

ج)برآوردن نیازهای انسان

د)برقراری ارتباط انسان با خدا

5) چه عاملی ترس از مرگ را در انسان به وجود می آورد؟

الف)گناه

ب)دوری از خداوند

ج)انتخاب مسیرغلط

د)ناشناختگی مطلق مرگ

6)کدام گزینه مزیت اموزه های دینی را بیان می کند؟

الف)معنا یافتن زندگی

ب)حرکت به سمت هدف والی زندگی

ج)پاسخ به عطش جاودانگی

د)از بین بردن ناشناختگی زندگی پس از مرگ

7)هدف از انذار و تبشیر چیست؟

الف)فراگیری حکمت و لطف خداوند

ب)سخن گفتن با خدا

ج)فرستادن انبیاء

د)هدایت انسان ها به سوی خیر و مصلحت

8)کدام گزینه از معانی وحی است؟

الف)تعبیه یک توانایی در درون یک موجود

ب)عالم پنهان و سریع چیزی به دیگری

ج)عملی همسو با حقیقت توحید

د)همه ی موارد

9)آیه ی (ربک الی النحل ان اتخذی من الجبالبیوتا و من الشجر و مما یعرشون)به کدام نوع وحی اشاره دارد؟

الف)وحی تکوینی

ب)وحی تشریعی

ج)وحی حقیقی

د)الف و ج

10) کدام گزینه وحی تکوینی را به درستی بیان می کند؟

الف)عالم پنهان و سریع چیزی به دیگری

ب)قوانینی که در نهاد موجودات قرار داده شده است

ج)صالحیت ارتباط با جهان غیب

د)ایجاد انقلاب عظیم در وجود انسان در جهت رشد و صالح بشریت

11)آیه ی (تزل به الروح االمین علی قلبک) به چه موضوعی اشاره دارد؟

الف)وحی تکوینی

ب)نزول وحی بر فرشتگان امانت دار

ج)نزول وحی بر قلب پیامبران

د)نزول وحی بر قلب انسان

12)علم غیب به چه معنا است؟

الف)واقعیت پنهان و غیر قابل اشاره

ب)آگاهی از اموری که نامحسوس و غیر قابل اشاره اند

ج)واقعیت قابل شناسایی با حواس ظاهری

د)واقعیت غیر قابل شناسایی با حواس ظاهری

13)کدام گزینه آثار مخرب معصوم نبودن پیامبر را بیان نمی کند؟

الف)مخدوش شدن حکمت الهی

ب)ظهور نقص در هدف از بعثت

ج)ظهور نقص در پیام الهی

د)مصون ماندن پیام الهی از نقص

14) منظور از ویژگی ممتاز جاودانگی پیامبر اسلام چیست؟

الف)اگر جسم او از بین برود روح او همیشه در عالم جاودانه خواهد ماند

ب)او اخرین پیامبر و اخرین و جاودانه ترین دین الهی است

ج)ذات او همانند همه ی انسان ها جاودانه خواه است

د)معجزه او قران کریم برترین معجزه و جاودانه است

15)کدام گزینه بیانگر معنای لغوی عقل نیست؟

الف)حبس

ب)منع

ج)تحدی

د)تدبر

16) کدام گزینه از اعتبار معرفتی برخوردار است؟

الف)برهان

ب)قیاس

ج)تجربه

د)تحلیل

17) طبق نظریه کانت درکدام گزینه به وظیفه ی علم اشاره شده است؟

الف)کشف چیستی دین

ب)کشف عالم طبیعت

ج)درک عالم معنا

د)توضیح و تشریح دین

18) در کشف اسرار آفرینش در صورت عدم توجه به خالق حاصل چه چیزی خواهد بود؟

الف)پروتستانیسم

ب)سکولاریسم

ج)امپریالیسم

د)فاشیسم

19) کدام نوع تفسیر مانع پیشرفت علم و کشف ابعاد آفرینش شد؟

الف)تفسیر صحیح زهد و پرهیز

ب)تفسیر صوفی گرایانه از زهد

ج)تفسیر مسیحیت از زهد

د)تفاسیر متافیزیکی

20)کدام گزینه دلیل و برهان بر ولایت فقیه است؟

الف)حکومت بر مردم

ب)ولایت بر مردم

ج)آگاه سازی انسان

د) هدایت انسان

خلاصه درس ششم : عقل و دین

نسبت میان عقل و دین در جهان مسیحیت

دیدگاه هایی در رابطه عقل و دین:

1-تعارض عقل و دین(در طرفداران دین)2-تقدم دین بر عقل3-تقدم عقل بر دین(در طرفداران عقل)

علت نادرست بودن این دیدگاه ها:

1-ضعف و فقر معرفت شناسانه2-نشناختن دو مفهوم درست عقل و دین

سه نظریه دین پژوهی مسیحیت:1-عقل گرایی حداکثری3-ایمان گرایی3-عقل گرایی انتقادی

عقل گرایی حداکثری

شرط الزام برای ایمان،عقل گرایی حداکثری است و برای اثبات ارزش نظام اعتقادات باید بتوان صدق آن را اثبات کرد و برای اثبات همیشه باید از شک استقبال کرد

مسائل پیش رو در این نظریه:

1-بسیاری از انسان ها توانایی و فرصت الزم برای حرکت منطبق با عقل گرایی

حداکثری را ندارند

2-اصول محوری دین را می توانبا دالیل عقلی اثبات و معارف دیگر را بر اساس آن اصول تبیین کرد.

ایمان گرایی

دیدگاه مقابل عقل گرایی حداکثری است.

تئوری این دیدگاه:دین و آموزه ها و نظام های معرفت دینی هرگز سنجش پذیر نیستند

علت:ایمان با هرگونه استدلال و دلیل و شاهد عقلی بیگانه و به طور کامل از آن بی نیاز است

چالش های این دیدگاه:

1-وجود تناقض در خود آن2-ایمان امری قابل افزایش است

عقل گرایی انتقادی

حد میانه عقلانیت حداکثری و ایمان گرایی است.

ویژگی های این نظریه:1-ارزیابی عقلی دین را می پذیرد2-عقل را از رسیدن به حکم قاطع درباره آموزه های دینی ناتوان می داند

نسبت عقل و دین در جهان مسیحیت

دیدگاه های مختلف در این نظریه:1-بی اعتبار دانستن عقل در مقابل دین2-مقدم دانستن عقل بر روح

چیستی و کارکرد های عقل در فرهنگ اسلامی

برخورداری عقل از جایگاهی ویژه در این فرهنگ

چیستی عقل در فرهنگ اسلامی

معانی عقل:

در لغت:حبس ،منع،تدبر،حسن فهم

تعریف:ادراکات عقلی و نیز عملی با مقدمه خیر

در فرهنگ اسلامی:نعمتی ویژه برای انسان که او را از موجودات مادون متمایز می کند

تعریف عاقل:کسی که هوای نفس خویش را حبس کرده است و زبان خود را نگه داشته است(عقال کردن)

نکته1:عقل به منزله ابزاری در اختیار انسان است

جنبه های عقل:1-عقل نظری:قوه شناسایی و درک واقعیت ها2-عقل عملی:قوه فعال برای درک رفتارهای پسندیده

نکته2:نیرویی ادراکی که نشانه های قدرت و هدایت خدا را شناخته و سعادت و کمال را می بیند و رفتار انسان را در راستای کمال هدایت می کند

کارکردهای قطعی عقل

تعریف:کسب آگاهی و ذکر دلیل قطعی برای اثبات گزاره یا نظریه ای

کارکردهای عقلی:1-برهان2-درک مفاهیم کلی3-تحلیل4-درک مفاهیم ابداعی5-ترکیب مفاهیم

نکته3:ارزشمند ترین کارکرد عقل برهان است

منظور از برهان:دلیلی منطقی که ذهن از حکمی کلی به موضوع جزئی منتقل می شود

استدلال های علم منطق:1-قیاس2-تمثیل3-استقراء

نکته4:برترین نوع استدلال قیاس است

جنبه های قیاس:1-صورت(شکل)2-ماده(محتوا)

قالب های قیاس:1-اقترانی2-استثنایی

مبنا گرایی:قیاسی که ماده آن از یقینیات مبتنی بر بدیهیات شکل گرفته باشد برهان است

نکته5:بهترین راه اثبات هرگزاره یا نظریه تشکیل برهان برای آن است

کارکردهای ظنی عقل

1-تمثیل2-تجربه3-استقراء

کارکرد تجربه:دریافت ادراک حسی ناشی از حواس ظاهری یا باطنی و تشکیل گزاره بر اساس آنها

دیگر کارکرد های عقل:1-منتقل کردن حکم امری جزئی به امر جزئی دیگر

2-صادر کردن حکمی کلی پس از جمع آوری و انباشت ادراکات تجربی

عقل گرایی اعتدالی:نظریه اندیشه اسلامی

این ایده براساس مبانی معرفت شناختی ویژه و کارآمد ایجاد شده است

گام های تفکر شیعی به ترتیب:1-تعریف صدق با (مطابقت یا واقع)2-استفاده از نظریه مبناگرایی برای اثبات

گزاره ها

نکته6:فرهنگ اسلامی عقل و دین را با وجود انسان در ارتباط میبیند و زمینه سازگاری آنها را فراهم می کند.

دو راهنمای انسان:1-انبیاء(راهنمای بیرونی)2-عقل(راهنمای درونی)

وظایف وحی در برابر عقل:1-تایید عقل در قلمرو توانایی های آن2-راهنمایی عقل به قلمروهایی که از در آنها ناتوان است

نسبت های چهارگانه عقل و نقل

انواع گزاره های نقلی:1-گزاره های نقلی قطعی(مستند بهمنابع دینی)2-گزاره های نقلی ظنی

فرض های نسبت گزاره ها:1-نسبت میان عقل قطعی و نقل قطعی2-نسبت میان عقل ظنی و نقل ظنی3-نسبت میان

تعریف گزاره های نقلی:گزاره های منقول از منابع نقلی دین یا عقلی هستند یا قطعی.

عقل ظنی و نقل قطعی4-نسبت میان عقل قطعی و نقل ظنی

فرض اول:به دلیل حکمت خداوند(چون هردو قطعی هستند)وجود تعارض میان عقل و دین ناممکن است

فرض دوم: نقل ظنی(ظن معتبر)مقدم است

دو موضع یاری رساندن وحی به عقل:1-برای تایید عقل و ایجاد اطمینان2-زمان ناتوانی عقل و تحیر شخص

فرض سوم:وجود تعارض میان عقل ظنی و نقل قطعی.نقل قطعی بر عقل ظنی ترجیح داده می شود

فرض چهارم:وجود تردید میان انتخاب عقل قطعی و نقل ظنی.در اینجا با ترجیح دادن عقل قطعی مساله حل می شود.


نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

لوکس فایل | فروشگاه ساز رایگان فروش فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید