خلاصه کتاب اندیشه اسلامی2 جدید جمعی از نویسندگان

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی2- جدید - جمعی از نویسندگان


این فایل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی2- جدید - جمعی از نویسندگان با توجه به اخرین تغییرات کتاب است.

فایل در برگیرنده تمامی مطالب مهم و کلیدی کتاب به صورت فصل به فصل می باشد.

همچنین این فایل مناسب استادان برای طرح سوالات میان ترم و پایان ترم و آزمون های استخدامی می باشد .

دانشجویان می توانند با خواندن این مطالب تکالیف کلاسی را به نحو احسن انجام داده و در امتحانات نیز نمره قبولی و مناسب را کسب کنند .

درس اول: چیستی دینی و ایمان دینی

درس دوم: دین گرایی انسان

درس سوم: کارکرد های دین

درس چهارم: بعثت و نبوت

درس پنجم: ویژگی های پیامبران و پیامبر اسلام

درس ششم: عقل و دین

درس هفتم: علم و دین

درس هشتم: امامت و امام در اسلام

درس نهم: امامت، امت و ولایت

درس دهم: امامت علی و فرزندان معصوم ایشان

درس یازدهم: منجی گرایی در ادیان و مهدویت در اسلام

درس دوازدهم: انتظار، ظهور و حکومت مهدی

درس سیزدهم: چیستی و مبانی ولایت فقیه

درس چهاردهم: ولایت فقیه ، حکومت و مردم

خلاصه درس ششم : عقل و دین

نسبت میان عقل و دین در جهان مسیحیت

دیدگاه هایی در رابطه عقل و دین:

1-تعارض عقل و دین(در طرفداران دین)2-تقدم دین بر عقل3-تقدم عقل بر دین(در طرفداران عقل)

علت نادرست بودن این دیدگاه ها:

1-ضعف و فقر معرفت شناسانه2-نشناختن دو مفهوم درست عقل و دین

سه نظریه دین پژوهی مسیحیت:1-عقل گرایی حداکثری3-ایمان گرایی3-عقل گرایی انتقادی

عقل گرایی حداکثری

شرط الزام برای ایمان،عقل گرایی حداکثری است و برای اثبات ارزش نظام اعتقادات باید بتوان صدق آن را اثبات کرد و برای اثبات همیشه باید از شک استقبال کرد

مسائل پیش رو در این نظریه:

1-بسیاری از انسان ها توانایی و فرصت الزم برای حرکت منطبق با عقل گرایی

حداکثری را ندارند

2-اصول محوری دین را می توانبا دالیل عقلی اثبات و معارف دیگر را بر اساس آن اصول تبیین کرد.

ایمان گرایی

دیدگاه مقابل عقل گرایی حداکثری است.

تئوری این دیدگاه:دین و آموزه ها و نظام های معرفت دینی هرگز سنجش پذیر نیستند

علت:ایمان با هرگونه استدلال و دلیل و شاهد عقلی بیگانه و به طور کامل از آن بی نیاز است

چالش های این دیدگاه:

1-وجود تناقض در خود آن2-ایمان امری قابل افزایش است

عقل گرایی انتقادی

حد میانه عقلانیت حداکثری و ایمان گرایی است.

ویژگی های این نظریه:1-ارزیابی عقلی دین را می پذیرد2-عقل را از رسیدن به حکم قاطع درباره آموزه های دینی ناتوان می داند

نسبت عقل و دین در جهان مسیحیت

دیدگاه های مختلف در این نظریه:1-بی اعتبار دانستن عقل در مقابل دین2-مقدم دانستن عقل بر روح

چیستی و کارکرد های عقل در فرهنگ اسلامی

برخورداری عقل از جایگاهی ویژه در این فرهنگ

چیستی عقل در فرهنگ اسلامی

معانی عقل:

در لغت:حبس ،منع،تدبر،حسن فهم

تعریف:ادراکات عقلی و نیز عملی با مقدمه خیر

در فرهنگ اسلامی:نعمتی ویژه برای انسان که او را از موجودات مادون متمایز می کند

تعریف عاقل:کسی که هوای نفس خویش را حبس کرده است و زبان خود را نگه داشته است(عقال کردن)

نکته1:عقل به منزله ابزاری در اختیار انسان است

جنبه های عقل:1-عقل نظری:قوه شناسایی و درک واقعیت ها2-عقل عملی:قوه فعال برای درک رفتارهای پسندیده

نکته2:نیرویی ادراکی که نشانه های قدرت و هدایت خدا را شناخته و سعادت و کمال را می بیند و رفتار انسان را در راستای کمال هدایت می کند

کارکردهای قطعی عقل

تعریف:کسب آگاهی و ذکر دلیل قطعی برای اثبات گزاره یا نظریه ای

کارکردهای عقلی:1-برهان2-درک مفاهیم کلی3-تحلیل4-درک مفاهیم ابداعی5-ترکیب مفاهیم

نکته3:ارزشمند ترین کارکرد عقل برهان است

منظور از برهان:دلیلی منطقی که ذهن از حکمی کلی به موضوع جزئی منتقل می شود

استدلال های علم منطق:1-قیاس2-تمثیل3-استقراء

نکته4:برترین نوع استدلال قیاس است

جنبه های قیاس:1-صورت(شکل)2-ماده(محتوا)

قالب های قیاس:1-اقترانی2-استثنایی

مبنا گرایی:قیاسی که ماده آن از یقینیات مبتنی بر بدیهیات شکل گرفته باشد برهان است

نکته5:بهترین راه اثبات هرگزاره یا نظریه تشکیل برهان برای آن است

کارکردهای ظنی عقل

1-تمثیل2-تجربه3-استقراء

کارکرد تجربه:دریافت ادراک حسی ناشی از حواس ظاهری یا باطنی و تشکیل گزاره بر اساس آنها

دیگر کارکرد های عقل:1-منتقل کردن حکم امری جزئی به امر جزئی دیگر

2-صادر کردن حکمی کلی پس از جمع آوری و انباشت ادراکات تجربی

عقل گرایی اعتدالی:نظریه اندیشه اسلامی

این ایده براساس مبانی معرفت شناختی ویژه و کارآمد ایجاد شده است

گام های تفکر شیعی به ترتیب:1-تعریف صدق با (مطابقت یا واقع)2-استفاده از نظریه مبناگرایی برای اثبات

گزاره ها

نکته6:فرهنگ اسلامی عقل و دین را با وجود انسان در ارتباط میبیند و زمینه سازگاری آنها را فراهم می کند.

دو راهنمای انسان:1-انبیاء(راهنمای بیرونی)2-عقل(راهنمای درونی)

وظایف وحی در برابر عقل:1-تایید عقل در قلمرو توانایی های آن2-راهنمایی عقل به قلمروهایی که از در آنها ناتوان است

نسبت های چهارگانه عقل و نقل

انواع گزاره های نقلی:1-گزاره های نقلی قطعی(مستند بهمنابع دینی)2-گزاره های نقلی ظنی

فرض های نسبت گزاره ها:1-نسبت میان عقل قطعی و نقل قطعی2-نسبت میان عقل ظنی و نقل ظنی3-نسبت میان

تعریف گزاره های نقلی:گزاره های منقول از منابع نقلی دین یا عقلی هستند یا قطعی.

عقل ظنی و نقل قطعی4-نسبت میان عقل قطعی و نقل ظنی

فرض اول:به دلیل حکمت خداوند(چون هردو قطعی هستند)وجود تعارض میان عقل و دین ناممکن است

فرض دوم: نقل ظنی(ظن معتبر)مقدم است

دو موضع یاری رساندن وحی به عقل:1-برای تایید عقل و ایجاد اطمینان2-زمان ناتوانی عقل و تحیر شخص

فرض سوم:وجود تعارض میان عقل ظنی و نقل قطعی.نقل قطعی بر عقل ظنی ترجیح داده می شود

فرض چهارم:وجود تردید میان انتخاب عقل قطعی و نقل ظنی.در اینجا با ترجیح دادن عقل قطعی مساله حل می شود.بررسی سایت خرید و فروش فایل : لوکس فایل 


 


نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

لوکس فایل | فروشگاه ساز رایگان فروش فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید