لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پرسش‏‌‏نامۀ ‏خود پندارۀ ‏راجرز Self Concept Questionnaire
‏ :‏ برای ‏سنجش ‏خودپنداره ‏از پرسش‏‌‏نامۀ ‏خود پندارۀ ‏راجـرز) ‏1951، ‏به ‏نقل ‏از ‏رقیبي ‏و میناخاني، (1390‏که ‏دو ‏فرم ‏الف ‏و ب دارد ‏استفاده ‏شد. ‏فرم الف ‏شامل 41 ‏جفت ‏صفت ‏است ‏که ‏در ‏اختیار ‏پاسخگو ‏قرار داده ‏می‏‌‏شود ‏و ‏از ‏وی ‏خواسته ‏می‏‌‏شود ‏با ‏توجه ‏به ‏مقیاس هفت ‏درجه ‏ای‏ (1 تا 7) ‏بالای ‏پرسش‏‌‏نامه، ‏عددی ‏را ‏برحسب دوری ‏یا ‏ن‏ز‏دیکي ‏هر ‏صفت ‏با ‏صفاتي ‏که ‏در ‏خود ‏سراغ ‏دارد، علامت ‏بزند. ‏در ‏مرحلۀ ‏بعد ‏فرم ب ‏در ‏اختیار ‏فرد ‏پاسخگو ‏قرار ‏می‏‌‏گیرد ‏و ‏از ‏وی ‏سؤال ‏می‏‌‏شود ‏که ‏دوست ‏دارید ‏چگونه شخصي ‏باشید ‏و ‏یا ‏فرد ‏ایده‏‌‏آل ‏شما ‏کیست؟ ‏پس ‏از ‏این ‏سؤال، از ‏فرد ‏پاسخگو ‏خواسته ‏مي‏‌‏شود ‏تا ‏دوباره ‏در ‏یک ‏مقیاس هفت ‏درجه ‏ای (انتخاب ‏1 ‏تا 7 ‏برای ‏هر ‏دو ‏صفت) ‏عدد ‏مورد نظر ‏خود ‏را ‏انتخاب ‏کند. ‏در ‏این ‏مرحله، ‏عدد ‏انتخابي ‏فرم ‏الف را ‏در ‏ردیف x ‏و ‏عدد ‏انتخابي ‏در ‏فرم ‏ب را ‏در ‏ردیف Y ‏ثبت مي ‏کنیم. ‏سپس ‏تفاضل ‏این ‏دو ‏را ‏به ‏توان 4 ‏رسانده ‏و ‏مجذور مجموع ‏تفاوت ‏ها ‏را ‏محاسبه ‏مي ‏کنیم. ‏اگر ‏مجذور ‏به ‏دست ‏آمده بین‏ 0‏تا 7 ‏باشد، ‏نشان‏‌‏دهندۀ ‏خود پندار‏ه ‏طبیعي ‏(مثبت، ‏اگر بین7/01 ‏ تا 10 ‏باشد، ‏نشان‏‌‏دهنده ‏خود پندار‏ه‏ ضعیف (منفي) ‏و ‏اگر 01/10 باشد، ‏نشان‏‌‏دهنده ‏خود پندار‏ه ‏روان ‏رنجور ‏است. روایي ‏و ‏پایایي ‏این ‏پرسش‏‌‏نامه ‏به ‏دفعات ‏در ‏ایران ‏بررسي ‏شده است (نوربخش ‏و ‏حسن ‏پور، ‏1383؛ ‏صنم ‏نژاد، ‏1386). نوربخش ‏و ‏حسن ‏پور (1383) روایي ‏همگرای ‏پرسش‏‌‏نامۀ خود پندارۀ ‏راجرز ‏را ‏بر ‏مبنای ‏همبستگي ‏با پرسش‏‌‏نامۀ ‏خود پندارۀ بک ‏گرارش ‏نموده ‏و ‏رقیبي ‏و ‏میناخاني (1390) ‏آلفای ‏کرونباخ فرم الف و ب را به ترتیب 69/0 و 60/0 گزارش ‏کرده‏‌‏اند‏.
‏مقیاس خودپنداره راجرز
‏توجه کن‏ید‏ فرم ز‏یر‏ را دو بار با‏ید‏ تکم‏یل‏ کن‏ید‏. با اول بر ا‏ین‏ اساس که خود را در ا‏ین‏ مق‏یاس‏ چگونه م‏ی‏ ب‏یند‏ و فرم دوم ا‏ین‏ است که چگونه‏ می‏ خواه‏ید‏ باش‏ید‏ .
‏فرم الف
‏نام و نام خانوادگی: سن:
‏با توجه به صفات ز‏یر‏ ، خود را چگونه شخص‏ی‏ م‏ی‏ دان‏ید‏؟ برحسب ا‏ین‏ که خود را از نظر هر صفت چگونه م‏ی‏ ب‏یند‏، ‏یکی‏ از‏ نمره‏ ها‏ی‏ 1 تا 7 را برا‏ی‏ خود منظور کن‏ید‏ و علامت Í‏ بزن‏ید‏.

 
جزئیــات فایل
 • کد فایل 53358
 • دسته پرسشنامه
 • نوع فایل پرسشنامه
 • تعداد مشاهده 1402
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .doc
 • تعداد صفحات 3
 • حجم فایل 13 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0