لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پرسشنامه اد‏راک از خدا
‏پرسشنامه سنجش ادراک از خدا که توسط بهرامعلی قنبری وسید محمد اشرف در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت . یک آزمون 71 سوالی که دارای 6‏ ‏زیر گروه بوده وپاسخ دهندگان پاسخهای خود را به صورت لیکرت چهارتایی ارائه مي‌ دهند، زیر مقیاسهای این آزمون بدین شرح اند : حضور ،چالش ،پذیرش،خیر خواهی ،تاثیر ،مشیت گرچه دو زیر گروه آخر درظاهر در تضاد با یکدیگرند اما از نظر متخصصین براین است که این دو وضعیت بنیادی موازی ودر امتداد هم هستند وتقابلی بین آنها وجود ندارد. همچنین پایایی کلی آزمون 91/. گزارش شده که جهت سنجش آن از روشهای کرونباخ وتنصیف (دوروش اسپیرمن ‏–‏براونوگاتمن‏ )‏دونیم کردن استفاده شد‏.
‏جدول ‏3‏-‏1 ‏ضرایب پایایی آزمون
‏ضریب پایایی
‏مقدار
‏آلفای کرونباخ
‏72/0
‏تصنیف زوج وفرد
‏اسپیرمن
‏73/0
‏گاتمن
‏75/0
‏همبستگی بین دونیمه آزمون
‏62/0
‏تعداد عبارات
‏72/0
‏در جدول فوق ضرایب پایایی بدست آمده برای آزمون گزارش شده است ،ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برابر72/است .ضریب پایایی حاصل از تصنیف نیز براساس هردو روش اسپیرمن،براون‏ ‏وگاتمن محاسبه شده است که مقدار 73/و75/ به دست آمد، که نشان دهنده پایایی مناسب این پرسشنامه است همچنین همبستگی بین دو نیمه آزمون به دست آمد که قابل قبول ونشان دهنده پایایی مطلوب آزمون است.
‏وجهت میزان اعتبار (روایی )از یک آزمون معتبر دیگر بنام آزمون تصور از خدا استفاده شده است که نتایج ذیل بدست آمد :


 
جزئیــات فایل
 • کد فایل 53084
 • دسته پرسشنامه
 • نوع فایل پرسشنامه
 • تعداد مشاهده 231
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .doc
 • تعداد صفحات 5
 • حجم فایل 18 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0