لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ‏)
‏ردیف
‏عبارات
‏کاملا مخالفم
‏مخالفم
‏نظری ندارم
‏موافقم
‏کاملا موافقم
‏1
‏در اﻣﻼء ﻣﺸﻜﻞ دارد.
‏2
‏در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺎم ﺣﺮوف ﻣﺸﻜﻞ دارد.
‏3
‏در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺠﺎﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ دارد.
‏4
‏در ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﻨﺪ اﺳت.
‏5
‏ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲﺧﻮاﻧد.
‏6
‏به خاطر مشكل در خواندن و املاء، در مدرسه نياز به كمك بيشتري دارد.
‏7
‏از فاصله بين فردي، درك ضعيفي دارد.
‏8
‏در فهم نحوه واكنش ديگران مشكل دارد.
‏9
‏در فهم احساسات ديگران مشكل دارد.
‏10
‏درك درستي از موقعيت اجتماعي ندارد (مانند گفتن جك هاي بيجا يا اظهارات بي مورد).
‏11
‏در پيدا كردن دوست يا حفظ دوست مشكل دارد.
‏12
‏در موقعيت هاي اجتماعي، خود را كنار مي كشد.
‏13
‏در موقعيت اجتماعي جديد دچار اضطراب مي شود
‏14
‏بد خط است.
‏15
‏نوشته هايش آشفته يا كثيف به نظر مي رسند.
‏16
‏نمي تواند اعداد را در يك ستون بنويسد
‏17
‏متناسب با سن خود نقاشي نمي كشد.
‏18
‏عملكردش در رياضيات، بدتر از عملكرد وي در خواندن و املاء است.
‏19
‏در رياضيات دقت كافي ندارد، مثلاً هنگامي كه علامت تفريق وجود دارد جمع مي بندد.
‏20
‏در يادگيري مفاهيم جديد رياضيات مثل قرض دادن و قرض گرفتن، مشكل دارد.
‏روش نمره گذاری و تفسیر
‏این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﻠﻜﺎت و ﻫﻤﻜﺎران (2011) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻨﺞﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن، ﺣﺴﺎب ﻛﺮدن، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ از 20 آﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت در ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت 5 درﺟﻪاي از ً اﺻﻼ (1) ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ (5) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. بر طبق جدول زیر:

 
جزئیــات فایل
 • کد فایل 52813
 • دسته پرسشنامه
 • نوع فایل پرسشنامه
 • تعداد مشاهده 183
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .docx
 • تعداد صفحات 2
 • حجم فایل 22 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0