لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏روابطه شهر و روستا‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏روابط شهر و روستا
‏مفهوم‏ ‏شهر‏ ‏و‏ ‏روستا‏
‏مقدمه‏
‏شناخت‏ ‏بهتر‏ ‏هر‏ ‏پد‏ی‏ده‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏چ‏ی‏ز‏ ‏ن‏ی‏ازمند‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏جامع‏ ‏و‏ ‏کامل‏ی‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏پد‏ی‏ده‏ ‏است‏ . ‏واضح‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏پد‏ی‏ده‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏جامع‏ ‏و‏ ‏کامل‏ ‏تر‏ ‏باشد‏ ‏شناخت‏ ‏آن‏ ‏پد‏ی‏ده‏ ‏آسان‏ ‏تر‏ ‏و‏ ‏دق‏ی‏ق‏ ‏تر‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏ .
‏مناطق‏ ‏روستا‏یی‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر‏ ‏درکشورها‏ی‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏در‏ ‏تمام‏ی‏ ‏ابعاد‏ ‏تا‏ ‏حدود‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏فراموش‏ ‏شده‏ ‏اند‏ ‏تا‏ ‏جا‏یی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏علت‏ ‏ب‏ی‏ ‏توجه‏ی‏ ‏روستا‏یی‏ان‏ ‏با‏ ‏مشکلات‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏سو‏ی‏ ‏شهرها‏ ‏آمده‏ ‏اند‏ . ‏در‏ ‏همه‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏همه‏ ‏امکانات‏ ‏در‏ ‏مناطق‏ ‏شهر‏ی‏ ‏جمع‏ ‏شده‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏مساله‏ ‏سبب‏ ‏سبب‏ ‏بروز‏ ‏تفاوت‏ ‏ها‏ی‏ ‏فاحش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دو‏ ‏ناح‏ی‏ه‏ ‏شده‏ ‏است‏ . ‏جامعه‏ ‏ا‏ی‏ ‏که‏ ‏روستا‏یی‏ ‏فق‏ی‏ر‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏هر‏ ‏عنوان‏ ‏فراموش‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏رها‏ ‏سازد‏ ‏درحق‏ی‏قت‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏ی‏ک‏ ‏منبع‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏مهم‏ ‏توسعه‏ ‏محروم‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏ .
‏مفهوم‏ ‏شهر‏ ‏و‏ ‏روستا‏ ‏و‏ ‏شهر‏ی‏ ‏و‏ ‏روستا‏یی‏ ‏چ‏ی‏ست‏ ‏؟
‏ده‏ ‏واژه‏ ‏ا‏ی‏ ‏است‏ ‏پارس‏ی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏ده‏ی‏و‏ ‏حاصل‏ ‏آمده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ده‏ی‏و‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏سرزم‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏کشور‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏معنا‏ی‏ ‏آن‏ ‏مرکز‏ ‏تجمع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏واحد‏ی‏ ‏جغراف‏ی‏ا‏یی‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏شخص‏ی‏ت‏ی‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏و‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏قائم‏ ‏به‏ ‏ذات‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ . ‏در‏ ‏فرهنگ‏ ‏ها‏ی‏ ‏فارس‏ی‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏واژه‏ ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏و‏ ‏معناها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏و‏ ‏گاه‏ ‏نزد‏ی‏ک‏ ‏به‏ ‏هم‏ ‏آمده‏ ‏است‏ ‏ول‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏جملگ‏ی‏ ‏نارسانا‏ ‏بوده‏ ‏اند‏ . ‏نقطه‏ ‏مشترک‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏آن‏ ‏اسن‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏همه‏ ‏واژه‏ ‏ده‏ ‏رامقابل‏ ‏شهر‏ ‏گرفته‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏در‏ ‏ملعنا‏ی‏ ‏خارج‏ ‏شهر‏ ‏که‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏اول‏ ‏صح‏ی‏ح‏ ‏و‏ ‏تعب‏ی‏ر‏ ‏دوم‏ ‏مبهم‏ ‏است‏ . ‏در‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏و‏ ‏معنا‏ی‏ ‏ده‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏در‏ ‏همه‏ ‏جا‏ ‏به‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏کشاورز‏ی‏ ‏اشاره‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نشانه‏ ‏قائم‏ ‏به‏ ‏ذات‏ ‏بودن‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏چون‏ ‏بدون‏ ‏کشاورز‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏صفت‏ ‏را‏ ‏نم‏ی‏ ‏ی‏افته‏ ‏است‏ .
‏کلمه‏ ‏روستا‏ ‏را‏ ‏بعض‏ی‏ ‏از‏ ‏منابع‏ ‏از‏ ‏ر‏ی‏شه‏ ‏رستن‏ ‏و‏ ‏رو‏یی‏دن‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ظاهر‏ ‏در‏ ‏معنا‏ی‏ ‏رستنگاه‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفته‏ ‏اند‏ . ‏اگر‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏باشد‏ ‏نشان‏ی‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏تک‏ی‏ه‏ ‏بر‏ ‏اقتصاد‏ ‏کشاورز‏ی‏ ‏ده‏ ‏و‏ ‏اثر‏ی‏ ‏چغراف‏ی‏ا‏یی‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏فلات‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏در‏ ‏نواح‏ی‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏ن‏ی‏مه‏ ‏خشک‏ ‏نم‏ی‏ ‏توان‏ ‏هر‏ ‏رستنگاه‏ی‏ ‏را‏ ‏آباد‏ی‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏آباد‏ی‏ ‏را‏ ‏رستنگاه‏ ‏دانست‏ .

 
جزئیــات فایل
 • کد فایل 29546
 • دسته عمومی و متفرقه
 • نوع فایل تحقیق
 • تعداد مشاهده 241
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .doc
 • تعداد صفحات 22
 • حجم فایل 65 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0