لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 49 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏فصل اول: مقدمه‏ و کلیات‏
‏2‌. 1‌. ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏..............................................................................................................................................................................‏22
‏2‌. 1‌ .1‌. ‏اکوس‏ی‏ستم‏ ‏جنگلها‏ی‏ ‏جنگلها‏ی‏ ‏مانگرو‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏23
‏2‌. 1‌ .2‌. ‏گ‏ی‏اهان‏ ‏مانگرو‏ ‏23
‏2‌. 1‌ .3‌. ‏عوامل‏ ‏مؤثر‏ ‏بر‏ ‏شکل‌گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏مانگروها‏ ‏24
‏2‌. 2‌. ‏توز‏ی‏ع‏ ‏و‏ ‏پراكنش‏ ‏جغراف‏ی‏ا‏یی‏ ‏25
‏2‌. 2‌ .1‌. ‏موقع‏ی‏ت‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏رو‏ی‏شگاه‌ها‏ی‏ ‏مانگرو‏ ‏استان‏ ‏هرمزگان‏ ‏25
‏2‌. 2‌ .2‌. ‏پراكنش‏ ‏رو‏ی‏ش‌ها‏ی‏ ‏مانگرو‏ ‏در‏ ‏سواحل‏ ‏جنوب‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏26
‏2‌. 2‌. 2‌. 1‌.‏ ‏استان‏ ‏س‏ی‏ستان‏ ‏و‏ ‏بلوچستان‏ ‏26
‏2‌. 2‌. 2‌. 2‌.‏ ‏استان‏ ‏هرمزگان‏ (‏از‏ ‏شرق‏ ‏به‏ ‏غرب‏)‏ ‏26
‏2‌. 2‌. 2‌. 3‌.‏ ‏استان‏ ‏بوشهر‏ ‏26
‏2‌. 2‌ .3‌. ‏وسعت‏ ‏جنگل‌ها‏ی‏ ‏مانگرو‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏27
‏2‌. 2‌ .4‌. ‏جنگل‌ها‏ی‏ ‏مانگرو‏ ‏استان‏ ‏هرمزگان‏ ‏30
‏2‌. 2‌. 4‌. 1‌.‏ ‏پراکنش‏ ‏31
‏2‌. 2‌. 4‌. 2‌.‏ ‏وسعت‏ ‏32
‏2‌. 3‌. ‏تشر‏ی‏ح‏ ‏پوشش‏ ‏گ‏ی‏اه‏ی‏ ‏34
‏2‌. 3‌ .1‌. ‏عناصر‏ ‏درخت‏ی‏ ‏رو‏ی‏شگاه‌ها‏ی‏ ‏مانگرو‏ ‏استان‏ ‏هرمزگان‏ ‏34
‏2‌. 3‌. 1‌. 1‌.‏ ‏درخت‏ ‏حرا‏ ‏34
‏2‌. 3‌. 1‌. 2‌.‏ ‏درخت‏ ‏چندل‏ ‏38
‏2‌. 3‌ .2‌. ‏فنولوژ‏ی‏ ‏گونه‌ها‏ی‏ ‏حرا‏ ‏و‏ ‏چندل‏ ‏41
‏2‌. 3‌ .3‌. ‏گونه‌ها‏ی‏ ‏علف‏ی‏ ‏همراه‏ ‏در‏ ‏رو‏ی‏شگاه‌ها‏ی‏ ‏مانگرو‏ ‏استان‏ ‏هرمزگان‏ ‏43
‏2‌. 3‌ .4‌. ‏ساختار‏ ‏جنگل‌ها‏ی‏ ‏مانگرو‏ ‏رو‏ی‏شگاه‏ ‏س‏ی‏ر‏ی‏ك‏ ‏43
‏2‌. 4‌. ‏تصم‏ی‏مگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏48
‏2‌. 4‌ .1‌. ‏تصم‏ی‏م‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏چند‏ ‏مع‏ی‏ار‏ی‏ ( MCDM )‏ ‏48
‏2‌. 4‌. 1‌. 1‌.‏ ‏مدلها‏ی‏ ‏چند‏ ‏هدفه‏ (MODM)‏ ‏48
‏2‌. 4‌. 1‌. 1‌.‏ ‏مدل‏ ‏ها‏ی‏ ‏چند‏ ‏شاخصه‏ (MADM)‏ ‏48
‏2‌. 4‌ .2‌. ‏انواع‏ ‏مدلها‏ی‏ MADM‏ ‏50
‏2‌. 4‌. 2‌. 1‌.‏ ‏روش‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏سلسله‏ ‏مراتب‏ی‏ (AHP)‏ ‏50
‏2‌. 4‌ .3‌. ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏53
‏2‌. 4‌ .4‌. ‏نسبت‏ ‏سازگار‏ی‏ (C.R.)‏ ‏53
‏2‌. 4‌ .5‌. ‏سامانه‏ ‏پشت‏ی‏بان‏ی‏ ‏تصم‏ی‏م‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ (DSS)‏ ‏55
‏2‌. 4‌ .6‌. ‏سامانه‏ ‏پشت‏ی‏بان‏ی‏ ‏تصم‏ی‏م‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏مکان‏ی‏ (SDSS)‏ ‏.............................................................................‏56

 
فایل های دیگر این دسته
جزئیــات فایل
 • کد فایل 26652
 • دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • نوع فایل تحقیق
 • تعداد مشاهده 192
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .docx
 • تعداد صفحات 49
 • حجم فایل 729 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0