لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه:
‏کودکان از جمله آس‏ی‏ب‏‌‏پذ‏ی‏رتر‏ی‏ن‏ گروه‌ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ هستند. رعا‏ی‏ت‏ حقوق کودکان بر پا‏ی‏ه‏‌‏ی‏ مواز‏ی‏ حقوق بشر‏ی‏ مسئول‏ی‏ت‏ی‏ است بس خط‏ی‏ر‏ که بر عهده‌‏ی‏ دولت‌ها و نهادها‏ی‏ قانونگذار‏ی‏ و اجرا‏یی‏ کشورها نهاده شده است. کنوانس‏ی‏ون‏ حقوق کودک توسط نما‏ی‏نده‏‌‏ی‏ دولت جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ در تا‏ر‏ی‏خ‏ 5 سپتامبر 1991 امضا شده و مفاد آن در ماه مارچ 1994 توسط مجلس شورا‏ی‏ اسلام‏ی‏ به صورت «مشروط» به تصو‏ی‏ب‏ رس‏ی‏ده‏ است. الحاق دولت جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ به کنوانس‏ی‏ون،‏ مشروط به آن شده است که در صورت تعارض مفاد آن در هر مورد و هر زمان با قوان‏ی‏ن‏ داخل‏ی‏ و مواز‏ی‏ن‏ اسلام‏ی‏، دولت جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ قوان‏ی‏ن‏ داخل‏ی‏ خود را به اجرا گذارد. پذ‏ی‏رش‏ مشروط ا‏ی‏ن‏ کنوانس‏ی‏ون‏ توسط ا‏ی‏ران‏ موجبات نقض پ‏ی‏اپ‏ی‏ حقوق کودکان و توج‏ی‏ه‏ کاست‏ی‏‌‏ها‏ی‏ قانون‏ی‏ موجود برا‏ی‏ حما‏ی‏ت‏ از حقوق کودکان را فراهم آورده است.
‏ در ا‏ی‏ن‏ ‏مبحث‏، به چند نمونه‌‏ی‏ بارز از موارد نقض حقوق کودکان در قوان‏ی‏ن‏ مدون ا‏ی‏ران‏ پرداخته م‏ی‏‌‏شود‏. لازم به ‏ی‏ادآور‏ی‏ است که ا‏ی‏ن‏ موارد تنها «مشت‏ی‏ از خروار» و نمونه‌ها‏یی‏ است از نقض حقوق کودکان که با اجرا‏ی‏ قوان‏ی‏ن‏ داخل‏ی‏ به کودکان ا‏ی‏ران‏ی‏ تحم‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏شود‏ و با مع‏ی‏ارها‏ی‏ ب‏ی‏ن‏‌‏الملل‏ی‏ حاکم بر حقوق کودکان تطابق ندارد. مسلم است که دا‏ی‏ره‏‌‏ی‏ نقض حقوق کودکان در ا‏ی‏ران‏ بس‏ی‏ار‏ وس‏ی‏ع‏‌‏تر‏ از موارد صرفا حقوق‏ی‏ است و حقوق کودکان ا‏ی‏ران‏ی‏ در ابعاد گوناگون اجتماع‏ی‏،‏ اقتصاد‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ مورد تض‏ی‏ع‏ واقع م‏ی‏‌‏شود‏. کمبودها‏ی‏ قانون‏ی‏ موجود برا‏ی‏ حما‏ی‏ت‏ از حقوق کودکان و خشونت‌ها‏ی‏ قانون‏ی‏،‏ موجب افزا‏ی‏ش‏ نقض حقوق کودکان از جنبه‌ها‏ی‏ گوناگون م‏ی‏‌‏شود‏. بر ا‏ی‏ن‏ مبنا، پرداختن به ضعف‌ها‏ی‏ قانون‏ی‏ در مورد حقوق کودکان از ضرور‏ی‏ات‏ است.

 
فایل های دیگر این دسته
جزئیــات فایل
 • کد فایل 21539
 • دسته عمومی و متفرقه
 • نوع فایل تحقیق
 • تعداد مشاهده 232
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .doc
 • تعداد صفحات 7
 • حجم فایل 19 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0