توضیحات:
دانلود پرسشنامه با موضوع آزمون سبک هویت برزونسکی،
در قالب doc و در 13 صفحه، قابل ویرایش.


توضیحات:
موضوع هویت از مهمترین مسائل مربوط به زندگی انسان است (اسکندری و شکرایی، .(1383 هویت یک احساس درونی در افراد است که ناشی از نیاز روانشناختی آنها به تعلق و وابستگی میباشد و شامل احساس نوعی همانندی با گروهی از مردم است که در اثر زندگی اجتماعی حاصل میگردد (علمالهدی، .(1386 هویت عبارت است از برداشت سازمان یافتهای از خود که از ارزشها، عقاید و اهدافی تشکیل میشود و فرد خود را نسبت به آن متعهد میداند (برک، 2001؛ ترجمه سیدمحمدی، .(1381

معرفی آزمون:
آزمون سبک هویت برای اولین بار توسط برزونسکی (1989) برای اندازهگیری فرایندهای شناختی- اجتماعی که نوجوانان در برخورد با مسایل مربوط به جنبهای از بحران هویت یعنی فرایندهای شناختی درگیر در مقابله و حل مسئله میان افراد در مراحل گوناگون بحران هویت در آمریکا طراحی شد و در سال 1992 توسط برزونسکی و سالیوان مورد تجدیدنظر قرار گرفت (برزونسکی، 1989 و .(1992
این آزمون شامل 40 سؤال بوده و 4 سبک هویتی شامل اطلاعاتی 11) سؤال)، هنجاری 9) سؤال)، سردرگم- اجتنابی 10) سؤال) و تعهد هویت 10) سؤال) را مورد ارزیابی قرار میدهد (برزونسکی، .(1989
ای آزمون توسط زارع و امینپور (1390) مورد هنجاریابی قرار گرفت و 6 عامل از آن استخراج شد. فرم نهایی آن (جدول(5-8 شامل
34 سؤال 5 گزینهای (کاملاً مخالف، تاحدودی مخالف، مطمئن یستم،ن تاحدودی موافق، کاملاً موافق) است و آزمودنی بر این اساس
میزان موافقت یا مخالفت خود را برای هر سؤال مشخص میکند.

اعتبار آزمون
خلاصه نتایج پژوهشهای مختلف در زمینه اعتبار آزمون که با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شدهاند در جدول 1 -8 نشان داده شده است.
و . . .
در قالب doc و در 13 صفحه، قابل ویرایش.
جزئیــات فایل
 • کد فایل 139058
 • دسته علوم انسانی
 • نوع فایل پرسشنامه
 • تعداد مشاهده 86
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی doc
 • تعداد صفحات 13
 • حجم فایل 20 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0
فروشنده فایل